REFERENZ-OBJEKTE

Strassenbau

Engi, Glarus Süd
Matt, Glarus Süd
Schwändi - Mitlödi, Glarus Süd
Gemeinde Glarus Nord
Bilten, Gemeinde Glarus Nord
Näfels, Gemeinde Glarus Nord
Gemeinde Glarus Nord
Gemeinde Glarus Nord
Reichenburg
Netstal, Gemeinde Glarus
Glarus Süd
Glarus Süd
Gemeinde Glarus Nord
Gemeinde Glarus Nord
Niederurnen, Gemeinde Glarus Nord
Gemeinde Glarus Süd
Näfels, Gemeinde Glarus Nord

Kanalisationen

Reichenburg
Näfels, Gemeinde Glarus Nord

Erschliessungen

Gemeinde Glarus
Sool, Gemeinde Glarus Süd
Schänis
Näfels-Mollis, Gemeinde Glarus Nord
Glarus Nord
Glarus Nord
Glarus Süd, Linthal, Tierfehd

Werkleitungen und Wasserversorgung

Linthal, Glarus Süd
Matt, Glarus Süd
Gemeinde Glarus Nord
Gemeinde Glarus Nord
Hätzingen, Gemeinde Glarus Süd
Reichenburg
Niederurnen, Gemeinde Glarus Nord
Glarus Nord
Glarus Süd
Gemeinde Glarus Nord
Glarus Nord
Glarus Nord
Gemeinde Glarus Nord

Wasserbau

Schwanden, Glarus Süd
Gemeinde Glarus Süd
Glarus Nord
Glarus Nord
Gemeinde Reichenburg
Glarus Nord
Glarus Süd
Gemeinde Glarus Süd
Gemeinde Glarus Süd
Gemeinde Glarus Süd
Linthkanal
Gemeinde Glarus Süd
Gemeinde Glarus Nord
Gemeinde Glarus Nord

Schutzbauten

Elm, Glarus Süd
Linthal, Gemeinde Glarus Süd
Linthal, Gemeinde Glarus Süd
Gemeinde Glarus Süd
Gemeinde Glarus Süd
Gemeinde Glarus Süd
Gemeinde Glarus Nord
Ziegelbrücke
Glarus Süd
Engi, Gemeinde Glarus Süd
Gemeinde Glarus Nord / Technische Betriebe
Gemeinde Glarus Nord
Kanton Glarus, Gemeinde Glarus Süd

Kunstbauten, Brückenbau, Bauwerkssanierungen

Näfels, Gemeinde Glarus Nord
Gemeinde Glarus Süd
Gemeinde Glarus Süd